Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne
§1
W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
„Sprzedawca”– P.H.-M.H. Mazurkiewicz Hieronim ul. Polna 40, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-000-11-67, REGON: 250928754
„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.colorshirt.pl oraz jej podstronach;
„Klient” – każdy internauta, składający zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet,
„Użytkownik” – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta za pośrednictwem którego może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie;
„Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2
Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu im bezpłatnego stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§3
Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66 (1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§4
Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta, jak i bez rejestracji.
Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.

§5
Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§6
Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży.
Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności na zlecenie Klienta.
Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.

§7
Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
a. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
b. posiadanie dostępu do sieci Internet,
c. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”,
d. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.

§8
Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§9
Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w zakładce „Moje konto” który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
W formularzu rejestracyjnym należy podać: adres e-mail oraz hasło do Konta, a następnie kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć Użytkownikowi do logowania się.
Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie ikony „Zarejestruj się” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Zawarcie umowy i aktywacja Konta następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”.
Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik może dokonać aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta, może również śledzić status złożonego zamówienia oraz przeglądać, usuwać i tworzyć nowe projekty zamówień.

§10
Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§11
Sprzedawca zwraca uwagę, że Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

III. Czas trwania umowy o założenie Konta

§12
Umowa o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§13
Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Użytkownika.
Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika, umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

IV. Ochrona danych osobowych

§14
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. , (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

§15
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Hieronim Mazurkiewicz prowadzący działalność pod firmą P.H.-M.H. Mazurkiewicz Hieronim ul. Polna 40, 63-700 Krotoszyn,
NIP: 621-000-11-67, REGON: 250928754
Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji przez Sprzedawcę umowy o założenie Konta oraz zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży, a także – o ile Użytkownik wyraził na to zgodę w trakcie zakładania Konta lub w terminie późniejszym – w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania w odniesieniu do danych, których podanie Sprzedawca określa jako obowiązkowe, może uniemożliwić Sprzedawcy prawidłową realizację umowy.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia lub mailem na następujący adres e-mail: kontakt@colorshirt.pl

V. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§16
Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Przedmiotem zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu.
Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Klient składając zamówienie dokonuje wyboru towaru określając rodzaj produktu, jego rozmiar, kolor, wzór nadruku i liczbę sztuk zamawianych towarów.

§17
W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient może:
a. wybrać w Sklepie gotowe towary, znajdujące się w asortymencie Sklepu.
1. Klikając przycisk „Dodaj do koszyka” Klient zamieszcza towary w wirtualnym koszyku. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość zmiany ilości towarów w tym dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać i zaznaczyć sposób dostawy, które są wskazane w paragrafie poniższym. Po wybraniu sposobu dostawy zostanie wskazana pod koszykiem informacja o łącznej cenie wszystkich wybranych towarów, które znajdują się w koszyku oraz o kosztach wybranego sposobu dostawy. Zaktualizowana zostanie także wówczas całkowita kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłat za wybraną formę płatności i dostawy.
3. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości i cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
4. Po sprawdzeniu danych zamówienia, sposobu płatności, dostawy i łącznej kwoty zamówienia:
a. jeśli Klient jest Użytkownikiem, czyli zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinien zalogować się, wpisując adres e-mail oraz hasło, a następnie wypełnić formularz podając imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu
b. jeśli Klient nie posiada Konta powinien wypełnić formularz podając imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu
5. Po wykonaniu czynności wskazanych w ustępie poprzedzającym (niezależnie od wyboru jednego z dwóch wskazanych wariantów) Klient na tym etapie składania zamówienia powinien sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Potwierdzenie powoduje złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
6. Po złożeniu zamówienia do Klienta wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem warunków zamówienia.
7. Przyjęcie oferty złożonej przez Klienta następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę na adres mailowy podany przez Klienta przy składaniu zamówienia potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

§18
Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy towarów.
W zależności od towaru, będącego przedmiotem zamówienia dostępne są następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty, przesyłka kurierska.
Metodą płatności jest przedpłata przelewem natychmiastowym za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl na konto Sprzedawcy. Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową wybranego banku.
Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po przekroczeniu którego przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§19
Do dostarczanego towaru dołączony zostanie dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

§20
Zamówienia realizowane będą w terminie 5 dni roboczych, licząc od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili przekazania zamówienia kurierowi, nadania paczki w placówce pocztowej lub wydania Klientowi towaru w siedzibie Sprzedawcy.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

§21
Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przekaże Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§22
W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§23
W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

VII. Reklamacje

§24
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
Wady fizycznej rzeczy nie stanowi nadruk niewyraźny, nieczytelny będący wynikiem zastosowania przez Sprzedawcę zdjęcia lub grafiki przesłanego przez Klienta o zbyt niskiej rozdzielczości, w szczególności wady fizycznej rzeczy nie stanowi nadruk niewyraźny, nieczytelny będący wynikiem zastosowania przez Sprzedawcę zdjęcia lub grafiki przesłanego przez Klienta o zbyt niskiej rozdzielczości, pomimo poinformowania Klienta przez Sprzedawcę o niewłaściwej jakości zdjęcia lub grafiki na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.
Wady fizycznej rzeczy nie stanowi nadruk niepełny, niezawierający wszystkich elementów wzoru lub zdjęcia lub grafiki będący wynikiem zamieszczenia go przez Klienta w projekcie w taki sposób, że wzór lub zdjęcie
lub grafika wykracza poza pole przeznaczone do jego zamieszczenia.
Reklamacje można składać pisemnie na adres e-mail: kontakt@colorshirt.pl Dla usprawnienia procesu reklamacji zaleca się skorzystanie z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu.
W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis wad fizycznych i/lub prawnych towaru będących podstawą reklamacji.
Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VIII. Kontakt Stron

§25
We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres kontakt@colorshirt.pl.
We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta i/lub telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

IX. Postanowienia końcowe

§26
Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

§27
Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Koszyk
Scroll to Top